Aportar la meva pròpia visió de l'exercici de la medicina per millorar la salut i el benestar de la societat, creant una escola d'acte rehabilitació física per al tractament del dolor osteomuscular agut i crònic, sobretot per tractar de manera eficaç el dolor lumbar específic o no.

Objectius:
Redefinir l'estructuració i capacitat dels diferents serveis assistencials del centre mèdic ambulatori, en funció de la demanda real existent a la regió, amb un concepte clar de les necessitats d'atenció mèdica especialitzada.

Optimitzar la utilització de les capacitats i dels recursos humans i materials existents en l'àmbit d'aquest centre.
Col·laborar amb els serveis públics de salut i les mútues per contribuir a reduir les llistes d'espera per a consultes mèdiques de patologies doloroses osteomusculars.

Fomentar l'autorehabilitación de pacients amb dolor articular mitjançant la supervisió i l'ensenyament d'exercicis físics terapèutics, limitant no solament les despeses farmacèutiques, sinó també els efectes adversos de l'abús d'analgèsics i antiinflamatoris.

Elevar el nivell de satisfacció de la població que utilitzés els nostres serveis brindant un major confort institucional tant en l'àmbit local com a nacional i internacional.

Publicado: 4 de Septiembre de 2017 a las 16:46